Přemyslovská epopej 867-?

Reporty nebo-li AAR z Crusader Kings II.

Moderátoři: Atlantis, martas3, Vals, Phoenix

Odpovědět
sedlyboy352
Rotný
Rotný
Příspěvky: 120
Registrován: 18 čer 2010, 20:02

Přemyslovská epopej 867-?

Příspěvek od sedlyboy352 »

Panovníci
Obrázek
Neklan ?-873
kníže český, pán Prahy a Plzně

Obrázek
Bořivoj 873-?
Král a kníže český, pán Prahy, Plzně a Boleslavi
Obsah:
1. Prolog (867)
2. In hoc signo vinces (867-922)

Prolog (867)
Křesťanská Evropa, dědictví dávno rozpadlé Římské říše, se na konci 9. století nacházela v defenzívě. Na jihu se na ní přes Pyrenejský poloostrov tlačili muslimové, ze severu Vikingové a na východní hranici se definitivně usadili pohanští Slované. Nejsilnějším uskupením při oné hranici se zdá být Velká Morava, kde začíná náš příběh.

In hoc signo vinces (867-922)
Kníže Neklan, vůdce rodu Přemyslovců, je vazalem moravského knížete Rostislava. Neklan přímo ovládá své sídelní město Prahu a prostřednictvím svých vlastních vazalů oblast nazývanou jako Čechy. Samotná Velká Morava pak sahá od Plavna až po Panonii. Západními sousedy bylo Bavorsko a Východofranská říše, na východě a severu to byly jednotlivé západoslovanské kmeny. Neklan se i přes velkou snahu nikdy nestal onou pravou rukou Rostislava, neboť tento křesťanský panovník považoval pohana Neklana za pouhou verbež. Vztahy mezi těmito dvěma osobami byly tedy problematické, narovnat se jeho kontinuálně pokoušel Neklanův syn Hostivít prostřednictvím diplomatických návštěv znojemského dvora.

Obrázek
Evropa v polovině 9. století

Obrázek
Feudální struktura Velké Moravy


Okolo roku 868 se při jižních hranicích usadili Maďaři, kočovníci z Dálného východu. Velká Morava byla zmítaná občanskou válkou mezi Opolí a Krakovem, když zaútočil Arnulf Bavorský, netající se svým záměrem dobýt Znojmo, centrum Velké Moravy. Na Arnulfovu stranu se postavil také Ludvík Němec, východofranský panovník. Velká Morava drtivé převaze vzdorovala několik let, ale po dobytí několika měst byl uzavřen v červnu 872 mír přiznávající Znojemsko Bavorům. V průběhu této války se polským kmenům zachtělo Slezska, tato válka však dopadla na rozdíl od bavorské dobře. V témže roce dal Neklan uvěznit svého syna Hostivíta, který svému otci usiloval o život. Posílenou pozici využil Neklan k prosazení daní pro své feudální poddané následujícího roku. To samé léto Hostivít v žaláři zemřel, novým nástupcem na knížecí stolec se tak stal Neklanův vnuk Bořivoj. K naplnění tohoto nástupnictví došlo o několik dní později. Rok 873 byl důležitý i na celostátní úrovni. Maďaři za několik předchozích let konsolidovali svou státnost a vtrhli na Velkou Moravu. Jejich počty nedaly spát několika generacím kronikářů, a tak není divu, že ještě téhož roku byl uzavřen potupný mír, kterým Velká Morava ztratila veškerá území na východ od Brna (včetně) s výjimkou Slezska.

Obrázek
Usazení Maďarů v uherské kotlině

Obrázek
Maďarská expanse

Velkomoravskému panovníkovi Rostislavovi tak v jeho přímém vlastnictví zůstala pouze Boleslav. Mocenské centrum se tak k nelibosti Rostislava posouvalo směrem k pohanské Praze. Bořivoj však svou moc nemínil zneužívat, rád se účastnil pravidelných hodů se svým pánem. Svou věrnost dokázal i tak, že na vlastní pěst vyhlásil válku lužickým Srbům, od nichž získal Braniborsko. Pohanská víra měla ovšem na kahánku. Čechy byly zahlceny bavorskými a velkomoravskými kněžími, šířícími svou víru všude, kde mohli. Na konci 70. let bylo nové náboženství dominantní v celém Bořivojově panství. Česká šlechta se však nedala. Na mezinárodním poli je v tomto období nejdůležitější absorbování království Italského Lotharingií (král Ludvík, řečený Tlustý).
V roce 878 se Bořivojovi narodil vytoužený nástupce, syn Spytihněv. Rostislav krátce před svou smrtí v paranoie začal odebírat léna svým vazalům – tímto způsobem rozšířil svou doménu Boleslav o Krakov a Opolí. Samotný závěr 70. let se nesl v duchu další územní expanse Velké Moravy. Bořivoj vyhlásil válku zbytku lužických Srbů a v této válce získal Lubušsko. V roce 880 využil Rostislav slabosti Bavorska (občanská válka, navíc válka s Východofranskou říší) a vyhlásil mu válku s cílem znovuzískání Znojma, které se podařilo obsadit a mírem získat. Po odstoupení Znojma se Bavorsko stalo předmětem války o dědictví, o které usilovala východní i západní část franské říše.
Mladý Spytihněv byl poslán v roce 884 na výchovu ke katolickému biskupovi – Bořivoj věděl, že boj s novou vírou je prohrán. V následujícím roce se konal velký turnaj, kde se Bořivoj umístil na 2. místě. V roce 886 umírá starý kníže Rostislav, na trůn se dostává Kuník, toho roku nemluvně. Ten však nezdědil Boleslav, která se tak stala doménou jakéhosi nevýznamného mojmírovce. Tomu byla Bořivojem vyhlášena válka, neboť mu z titulu českého knížete náležel nárok na toto území. Po rychlé válce se tak tento mojmírovec stal vazalem Bořivoje. Kuník (resp. jeho regent Gardomir) si na rozdíl od Rostislava snažil udržet Bořivoje v přízni. Jmenoval ho tedy nejvyšším číšníkem říše, později toho roku dokonce maršálkem.

Obrázek
Boleslav byla nově v lénu Přemyslovců

Ve druhé polovině 80. let byla podrobena česká/velkomoravská nadvláda nad Braniborskem velké zkoušce. Nejprve byla tamními srbskými vladaři vyhlášena nezávislost, poté o toto zázemí začaly usilovat okolní slovanské národy. Další konflikt na sebe dlouho nenechal čekat – polské kmeny vtrhly do Slezska. Oba tyto konflikty však skončily vítězstvím velkomoravských vojsk. V květnu roku 887 se Bořivojovi narodila dcera Vilemína, o pět let později druhý syn Vladislav. Na přelomu 80. a 90. let skončila také válka o Bavorsko (do které se Velká Morava krátce zapojila) vítězstvím východní části říše. Po skončení vnitrostátních válek ve Slezsku se velkomoravský dvůr rozhodl posílit svou autoritu zákazem válek mezi vazaly. V roce 894 nechal Bořivoj uspořádat oslavu pohanského boha Jarila, na které se však všichni pozvaní rozhádali. Tato oslava se tak stala labutí písní pohanství v Čechách. Věrni mu zůstávali pouze kníže Bořivoj a několik málo místních vladařů. V témže roce začal Kuník bezdůvodně odebírat knížecí a jiné tituly svým vazalům. V roce 895 mělo dojít i na Bořivoje, ten se ale despocii panovníka odmítal podřídit. Vypukla tedy válka mezi Čechami a zbytkem říše. Bořivoj dokázal shromáždit 800 mužů, nepřítel odhadem jednou tolik. Bořivoj chtěl porazit dílčí části Kuníkovy armády před jejich spojením, to se mu však podařilo pouze s osádkou u Hradce Králové. Poté Kuník naverboval do svých služeb žoldáky ze Salerna, Bořivojovi nezbývalo nic jiného, než počty dorovnat svými vlastními žoldáky. Takto posílené armády se postupně střetly v bitvách u Prahy, Kodaně a Třebíče. Ve všech těchto bitvách bylo české vojsko rozprášeno. Ve stejnou dobu však začali na Velkou Moravu znovu útočit Slované ze severu, a tak spolu Kuník a Bořivoj uzavřeli v dubnu 897 příměří bez následků. Kuník se snažil Bořivoje usmířit, jmenoval ho nejvyšším číšníkem knížectví. Bořivoj už ale dávno na Velkou Moravu zanevřel a chystal se z této potápějící se bárky co nejdříve vystoupit.

Obrázek
Oslava pohanského boha Jarila

Obrázek
Konflikty se sousedy

Obrázek
Velká Morava se posouvala na západ

Obrázek
Kuníkova troufalost

Obrázek
A následná válka

Obrázek
Válka skončila příměřím

Než se však stačila Bořivojova doména vzpamatovat z posledního konfliktu, psalo se již nové století a Kuník vznesl staronové nároky, tentokrát na Bořivojovo sídelní město, Prahu. Ani tuto drzost si Bořivoj nenechal líbit a tak se znovu počali vyzbrojovat sedláci. Tentokrát byly karty rozdány o poznání příznivějším způsobem. Bořivoj najmul ruské žoldáky (2250 mužů) hned zkraje války, řádná zemská hotovost (900 mužů) začala obléhat Znojmo. Velkomoravská armáda mezitím obléhala Boleslav (1625 vojáků). Tato armáda se však po několika dnech rozhodla zažehnat hrozbu u Znojma. Armádu se pokusili zastavit ruští žoldáci, byli však u Jičína poraženi. Nicméně i samotná velkomoravská armáda byla oslabena a vrátila se k Boleslavi. Spojená česká vojska tak mohla dobýt Znojmo, k čemuž došlo v červnu 902. Kuník chystal odvetu, byl nicméně poražen u Třebíče. Když byla velkomoravská vojska rozprášena, Bořivoj propustil Rusy ze služby. Na to však Kuník čekal, najmul totiž vlastní žoldáky (1500), kteří začali s dobýváním Domažlic. Bořivoj tedy rozpustil zemskou hotovost, a tak si mohl dovolit najmout litevské žoldáky, kteří rozdrtili Kuníkovu armádu. Velká Morava se ocitla pod ještě větším tlakem, když začala polská knížectví napadat slezské osádky. Na počátku roku 904 však přemyslovská pokladnice zela prázdnotou. Došlo tedy k opětovnému propuštění žoldáků a jejich nahrazení zemskou hotovostí. Ta na Kuníkovi dobyla ještě několik měst, než se Kuník vzdal. Mírem Bořivoj posílil svou pozici ve státě, neboť požadoval Kuníkovu abdikaci ve prospěch svého syna Markvarta, jehož se stal regentem.

Obrázek
Bořivoj další válku s Kuníkem vyhrál, ten tak musel abdikovat

Jako dědictví sváru mezi Kuníkem a Bořivojem zůstaly konflikty se sousedy: o Slezsko, Opolí, Plavno a Braniborsko. Ani Bořivoj ani Markvart však neměli po dlouhém konfliktu dostatečný počet mužů a peněz na obranu. V zemi se nacházelo dohromady na 6 tisíc nepřátelských vojáků. Na chod státu měl naneštěstí větší vliv regent Kuník, který vše dával za vinu Bořivojovi. Tak došlo v lednu 905 k Bořivojovu uvěznění, v Čechách za něj vládla manželka Richenza. Bořivoj však poslušně pána odprosil a bylo mu dovoleno přebývat ve znojemském domácím vězení. Mezitím nepřátelská vojska plundrovala zemi…

V říjnu 906 dochází k definitivní ztrátě Braniborska, následujícího roku zabralo Kujavské vévodství část Slezska (v čele Kujavska je Bořivojova snacha, manželka Bořivojova syna Boreše). V téže době bylo také definitivně ztraceno Plavno, stále se vedla válka s Poznaňskem o Opolí, krátce na to se přidalo Mazovsko s nárokem na Krakov. Za této situace Bořivoj viděl, že musí zakročit, v lednu 908 tedy úspěšně utíká z vězení a vrací se na svůj dvůr. Duo Markvart a Kuník si nestačili útěku všimnout, v následujícím měsíci byly obě výše zmíněné války prohrány. O svůj podíl se přihlásilo také Bavorsko, které chtělo znovuzískat Znojmo. Z tamního vladaře Arnulfa se v průběhu války stal král celé východofranské říše. Markvart neměl šanci. V dalším desetiletí znovu začala expandovat Bořivojova snacha, Matylda Kujavská, zálusk měla na Lubušsko. V roce 914 bylo Lubušsko ztraceno, stejně tak byla mírem stvrzena ztráta znojemska. Následujícího roku nabraly události na rychlém spádu. Markvart za podivných okolností umírá, velkomoravským panovníkem se tak stává znovu Kuník, starý Bořivojův nepřítel. Ten prohlásil Velkou Moravu, kterou sám pomohl pohřbít, za relikt minulosti a nechal se korunovat českým králem. Došlo tak k situaci, kde v královstvím českém ovládal většinu území český kníže. Bořivoj, posilnění zármutkem po zesnulé ženě Richenze, nemohl tento stav tolerovat a vyhlásil samozvanci válku.

Obrázek
Válka o nezávislost

Válka proti oslabenému králi byla krátká a jednoznačná. V únoru 917 tak byl podepsán glejt zaručující knížectví českému nezávislost. Krátce poté bylo Kuníkovo „království“ definitivě demontováno Matyldou Kujavskou. Posledním věrným územím se stal Hradec. V témže roce byla Matylda korunována na polskou královnu, nové polské království se stalo nejsilnějším hráčem regionu, přebralo tak roli rozpadnuvší se Velké Moravy. V roce 918 prohlásil Bořivoj několik let starou Kuníkovu korunovaci za nelegální a sám se prohlásil českým králem. Po Matyldě se tak stal druhým pohanským králem.

Obrázek
Samostatné knížectví české

Obrázek
Bořivoj se stává českým králem


Obrázek
Zvýšení daní pro pány

Obrázek
Podoba křesťanského českého království

Na Kuníkův Hradec se vrhlo Uhersko. Po několika měsících války tak Kuník definitivně ztratil svůj poslední titul a bezcílně bloudil po českém království. Bezcílné bloudění skončilo v roce 921, kdy se za Kuníka postavil Břetislav, pán Boleslavi a shodou okolností jeden z posledních Mojmírovců. Následujícího roku byla tato krátká rebelie poražena s malou pomocí od Matyldy (díky příbuzenskému svazku je to český spojenec). Království české v čele s Přemyslovci bylo tedy na světě. Bylo jen stínem staré Velké Moravy, nicméně bylo dobrým základem pro vybudování většího celku, kde nebude panovník svévolně odebírat svým vazalům tituly. Starý Bořivoj viděl, že poslední překážkou ke zpřetrhání svazků z minulostí, je jeho náboženství. V červnu 922 tedy přijal od říšského biskupa křest.


Obrázek
Snaha o znovudosazení Kuníka na trůn...

Obrázek
...nedopadla příliš dobře. Kuník i Břetislav se ocitli v žaláři a Boleslav se stala královskou doménou
Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3582
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: Přemyslovská epopej 867-?

Příspěvek od Cizinec »

Takže jednotné království bychom měli, ale máme Maďary na Moravě, Poláky ve Slezsku. Co s tím budeme dělat? ?;-)
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter
Achab
Četař
Četař
Příspěvky: 75
Registrován: 12 led 2014, 16:02

Re: Přemyslovská epopej 867-?

Příspěvek od Achab »

Cizinec píše:Takže jednotné království bychom měli, ale máme Maďary na Moravě, Poláky ve Slezsku. Co s tím budeme dělat? ?;-)
Jsou to jen pohani, křesťani sjednoceni ve svaté válce je snadno přemohou :mrgreen:
sedlyboy352
Rotný
Rotný
Příspěvky: 120
Registrován: 18 čer 2010, 20:02

Re: Přemyslovská epopej 867-?

Příspěvek od sedlyboy352 »

Z krestanu v oblasti jsem sjednocenej tak ja :-D
Achab
Četař
Četař
Příspěvky: 75
Registrován: 12 led 2014, 16:02

Re: Přemyslovská epopej 867-?

Příspěvek od Achab »

sedlyboy352 píše:Z krestanu v oblasti jsem sjednocenej tak ja :-D
Zlepši vztahy s Bavorskem a Franky, rádi se ti do svaté války připojí.

Nebo rovnou dynastyckou alianci.
Vals
23. Armádní Generál
23. Armádní Generál
Příspěvky: 8946
Registrován: 21 led 2006, 21:42
Bydliště: Nixon's back!

Re: Přemyslovská epopej 867-?

Příspěvek od Vals »

Moc pěkný, možná by nebylo od věci doufat, že se sjednotí HRE a vstoupit pod ni. Přeci jenom proti Východofrancké říši moc šancí nemáš a určitě přijde den, kdy budou chtít kousek z tebe :). Alternativou by bylo snad jen šťastné sjednocení s Polskem.
sedlyboy352
Rotný
Rotný
Příspěvky: 120
Registrován: 18 čer 2010, 20:02

Re: Přemyslovská epopej 867-?

Příspěvek od sedlyboy352 »

Ad achab: v pokracovani mam s bavorskem alianci ;-)

Ad Vals: Vychodaci se transformovali na nemecko, to jsem zapomnel zminit, nicmene moc akceschopne nevypadaji, kazdou chvili obcanska valka nebo valka s francii. Sjednoceni s Polskem je fajn napad, kdysi se mi to ve vanile povedlo, ale k tomu potrebuju katolickeho panovnika na polskym trunu...
enzo
Desátník
Desátník
Příspěvky: 40
Registrován: 27 kvě 2011, 10:46

Re: Přemyslovská epopej 867-?

Příspěvek od enzo »

Jsem zvědav na pokračování. Já rozehrál za Velkou Moravu, ale Maďaři si mě dali jako přesnídávku. :)
Josef81
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 294
Registrován: 24 říj 2011, 16:24

Re: Přemyslovská epopej 867-?

Příspěvek od Josef81 »

Taky teď hraju za Velkou Moravu.Maďarů jsem se zbyvil,když válčili kdesi na opačné straně mapy někde na východě,tak jsem je napadl za západu a po pár takových porážkách se začali rozpadat a nic jim nepomohlo ani jejich desítky tisíc vojáků.Teď už Uhry neexistují.Pak je vystřídali Kumáni a ty teď spolkli Seljukové.Píše se rok 1016.To je teď pro mě reálná hrozba.Už jsou skoro na mých hranicích a mají přes 32K vojsko.Já jen kolem 22K.Ale ani tak se moc nebojím.Ovládám celé Polsko,Čechy,Moravu,Pomořansko,Meklembursko,Rakousko,Braniborsko,Míšeň a skoro celé Uhry a řadu jiných zemí.Jsem jeden z nejmocnějších křesťanských panovníků a jsem několikanásobně sňatkově spřízněn s císařem HRE,císař Byzance je můj strýc a Král Západních franků je můj zeť.A navíc jsem pohádkově bohatý!Tak jen ať Seljukové příjdou!!!
enzo
Desátník
Desátník
Příspěvky: 40
Registrován: 27 kvě 2011, 10:46

Re: Přemyslovská epopej 867-?

Příspěvek od enzo »

Josef81 píše:Taky teď hraju za Velkou Moravu.Maďarů jsem se zbyvil,když válčili kdesi na opačné straně mapy někde na východě,tak jsem je napadl za západu a po pár takových porážkách se začali rozpadat a nic jim nepomohlo ani jejich desítky tisíc vojáků.Teď už Uhry neexistují.Pak je vystřídali Kumáni a ty teď spolkli Seljukové.Píše se rok 1016.To je teď pro mě reálná hrozba.Už jsou skoro na mých hranicích a mají přes 32K vojsko.Já jen kolem 22K.Ale ani tak se moc nebojím.Ovládám celé Polsko,Čechy,Moravu,Pomořansko,Meklembursko,Rakousko,Braniborsko,Míšeň a skoro celé Uhry a řadu jiných zemí.Jsem jeden z nejmocnějších křesťanských panovníků a jsem několikanásobně sňatkově spřízněn s císařem HRE,císař Byzance je můj strýc a Král Západních franků je můj zeť.A navíc jsem pohádkově bohatý!Tak jen ať Seljukové příjdou!!!
Tak to je škoda, že neděláš report. Tenhle vypadá rozhodně zajímavě.
9fabe
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 305
Registrován: 03 led 2010, 16:38

Re: Přemyslovská epopej 867-?

Příspěvek od 9fabe »

Josef81 píše:Taky teď hraju za Velkou Moravu.Maďarů jsem se zbyvil,když válčili kdesi na opačné straně mapy někde na východě,tak jsem je napadl za západu a po pár takových porážkách se začali rozpadat a nic jim nepomohlo ani jejich desítky tisíc vojáků.Teď už Uhry neexistují.Pak je vystřídali Kumáni a ty teď spolkli Seljukové.Píše se rok 1016.To je teď pro mě reálná hrozba.Už jsou skoro na mých hranicích a mají přes 32K vojsko.Já jen kolem 22K.Ale ani tak se moc nebojím.Ovládám celé Polsko,Čechy,Moravu,Pomořansko,Meklembursko,Rakousko,Braniborsko,Míšeň a skoro celé Uhry a řadu jiných zemí.Jsem jeden z nejmocnějších křesťanských panovníků a jsem několikanásobně sňatkově spřízněn s císařem HRE,císař Byzance je můj strýc a Král Západních franků je můj zeť.A navíc jsem pohádkově bohatý!Tak jen ať Seljukové příjdou!!!
príde so svojimi koníkmi a rozpára ti ich od ucha k uchu :D
Odpovědět

Zpět na „Reporty/AAR z Crusader Kings II“