Spolkový sněm

Moderátoři: Dekl, Vals, Royal

Zamčeno
Uživatelský avatar
Royal
Plukovník
Plukovník
Příspěvky: 7148
Registrován: 10 říj 2007, 18:31
Bydliště: Jičín

Spolkový sněm

Příspěvek od Royal » 18 lis 2010, 23:05

Obrázek

Německý spolek (Deutscher Bund)

Německý spolek je stálý mezinárodní svazek svrchovaných knížat a svobodných měst Německa, jehož úkolem bylo hájit nezávislost a neporušitelnosti jednotlivých států německých, a udržovat vnější a vnitřní bezpečnost Německa.
Německý spolek vznikl jako konfederace německých států a nástupnická organizace Římskoněmecké říše (962 – 1806) a Rýnského spolku (1806 – 1813), vytvořená 10. června 1815. K spolku patřily velmoci Rakousko a Prusko, království Bavorsko, Württembersko, Hannoversko, Sasko, řada menších knížectví a států a čtyři svobodná města (Hamburg, Brémy, Lübeck, Frankfurt nad Mohanem).

Nejvyšším orgánem se stal spolkový sněm se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Konfederace měla společné ozbrojené síly a snažila se o koordinaci zahraniční politiky. Členy byli i zahraniční panovníci: britský král jako král hannoverský, nizozemský král jako vévoda lucemburský a dánský král jako vévoda holštýnský.


1. Základy Německého spolku.
Svatá říše Římsko-německá zanikla v roce 1806, ale německá národní válka za jednotu a svobodu proti Napoleonovi znovu vedla ke spojení Německa. Podle podmínek pařížského míru z roku 1814 měly být německé státy nezávislé, spojené federativním svazkem. Novou organizaci měl původně provést Vídeňský evropský kongres, ale přičiněním pruského státníka svobodného pána Steina byla věc ponechána pouze samotným Němcům.

Ukázalo se však nemožné znovu vytvořit Německou říši nebo spolkový stát, protože Rakousko a Prusko se mezi sebou nedokázaly dohodnout o vrchní státní moc, a také jihoněmecké státy se nechtěly vzdát nedávno nabyté rovnoprávnosti a svrchovanosti. Nezbylo tak nic jiného, než utvořit pouhý spolek států, při čemž návrhy pruských zástupců, knížete Hardenberga a Viléma z Humboldtu, musely nakonec ustoupit záměrům rakouského knížete Metternicha. Rakousko a Prusko se nakonec domluvily o návrhu ústavy, který byl po některých opravách ve prospěch svrchovanosti států (Bavorsko) přijat ve Vídni a na obecných konferencích německých států; a tvoří základní zákon německého spolku (čl. 20 Spolkové ústavy z 10. června 1815). Ústavu ratifikovaly všechny svrchované německé státy německé ratifikovaly a garantovaly ji hlavní evropské mocnosti.

2. Členové spolku.
Členy spolku jsou všechna knížata i svobodná města Německa, jejichž svrchovanost byla uznána roku 1815 (čl. 4. a 6. akty spolkové ústavy). Všichni členové jsou si de iure sobě rovni a nezávislí (čl. 3.). Do svazku vstoupili společně jako reprezentanti svých států, a tím vznikl spolek států, a sice spolek stálý, nezávislý na vůli členů, založený na příslušnosti k národu německému, resp. na teritoriálním vývoji historické Německé říše.

Původně bylo členů Německého spolku 38, od r. 1849 jen 35. Z nich pouze 11 členů mělo virilní hlasy v užší radě spolkové, a to : císař rakouský, králové pruský, dánský, nizozemský, bavorský, saský, hannoverský, würrtemberský, velkovévodové bádenský a hessenský (Darmstadt), i kurfiršt hessenský (Kassel); ostatní menší knížata a říšská města se dělí o 6 hromadných hlasů, kuriátních. Císař rakouský a králové pruský, dánský a nizozemský vstoupili do Německého spolku jen za některé ze svých zemí. První dva do něho začlenili území, která dříve náležela k Německé říši; podle deklarace rakouské vlády z 6. dubna 1818 to byly jednak dědičné rakouské země (které dříve náležely k rakouskému území Německé říše), jednak země koruny České současně s knížectvím Zátorským a Osvětimským.

3. Uspořádání.
Subjektem spolkové moci je soubor členů. Tito jsou zastupováni svými plnomocníky či vyslanci, kteří jsou naprosto nezávislí, instrukcemi nevázaní, ale proti Spolku se vykazují plnou mocí svých panovníků. Ústavním orgánem bundu je kongres vyslanců ve Frankfurtě n. M., nepřetržitě zasedající, tzv. spolkový sněm (Bundestag). Má dvojí schůze, užší a obecné, v nichž počet hlasů mezi jednotlivé členy je rozdělen nestejným způsobem; předsednictví náleží Rakousku (vyslanci presidiálnímu); jednání jsou od spolkového usnesení z 1. července 1824 tajná.

V užší radě je 17 hlasů; v plénu připadá 38 spolkovým členům 69 hlasů, a po r. 1849 zůstává pouze 66 hlasů. Všecky záležitosti se projednávají v užší radě a pravidelně se tam i rozhodují absolutní většinou hlasů; v obecné schůzi je pouze hlasováno o věcech zvláště vytknutých, a k usnesení požadována buď většina dvou třetin odevzdaných hlasů, tak zvlášť o míru a válce, nebo jednohlasnost, jak bylo zejm. při základních zákonech a trvalých zřízeních, i při tzv. nařízeních obecně prospěšných.

Spolkový sněm je jediným orgánem spolkové moci. Ačkoliv je Spolek uzavřen pro podstatné státní úkoly, na rozdíl od pouhé aliance má svou trvalou, společnou organizaci a je de iure nezrušitelný; nicméně byl to přece pouze spolek mezinárodní, nikoli státoprávní (pouhá societas a contr. osoby právnické). Tudíž členové nebyli poddáni žádné ústřední moci státní, aniž zdálo se slušné lišit jakou moc zákonodárnou, výkonnou a soudní; byla tu pouze moc společenská, kde členům vzájemně náležela rovná práva smluvní i smluvní povinnosti (čl. 2).

Základní »zákony« a ústavní zákony spolkového sněmu jsou mezinárodními smlouvami, nepotřebujícími vyhlášení, k jich provedení je přímo zavázán Spolek i jednotlivé státní vlády (čl. 32). Spolková usnesení nabývají zákonné platnosti uvnitř států teprve tehdy, když se stanou zemskými zákony, k čemuž je třeba stavovského svolení, aby nemohl vzniknout ústavní konflikt.
Spolkový sněm sám pečuje o výkon základních zákonů, svých snesení i nálezů smírčích, a v poslední řadě smí proti členům užít donucovacích prostředků (čl.31-34). Brannou exekuci spolkovou musí předcházet řádné vyšetření s výslechem dotyčného člena i jeho vyzvání, aby vykonal svou povinnost; bund se usnáší o exekuci causa cognita a určuje zároveň kontingent, kterému ji náleží provést. Se zřetelem k svrchovanosti států r. 1815 nedošlo ke zřízení spolkového soudu; nicméně spolčené státy podstoupily závazek, předkládat své spory spolkovému sněmu ke zprostředkování, po případě smírčímu soudu.

4. Vnější správa.
Vlastním účelem Spolku je hájit nezávislost a neporušitelnosti německých států i udržovat vnější bezpečnost Německa (čl. 2., čl. 1.). Německý spolek je navenek politickou jednotkou a mocností, je osobností mezinárodní, která má ius belli ac pacis, právo spolků a smluv, také i právo vyslanecké. Ačkoliv je základem svazku svrchovanost jednotlivých států, tyto samy rovněž zůstávají zvláštními mezinárodními osobami, a pouze v užívání své zevnější výsosti smlouvou spolkovou, jmenovitě čl. 11. akty spol., podrobují se jistým omezením. Úmluvy mezi sebou navzájem i úmluvy se zahraničními státy nesmí být v rozporu s bezpečností Německého spolku nebo jeho jednotlivých členů.

Při válce žádný člen nemá právo vyjednávat s nepřítelem o příměří nebo uzavřít mír; stejně tak členové Spolku nesmí pod žádnou záminkou spolu válčit. Členové Spolku nemají samostatného práva války, s výjimkou císaře rakouského, krále pruského, dánského a nizozemského, kteří mají své země také mimo Spolek. Příčinou tohoto důležitého a největšího omezení svrchovanosti ostatních států je, že Spolek členům vzájemně zaručuje sounáležitost k Spolku a tedy povinnost bránit Německo i každého přidruženého státu proti cizím útokům (čl. 11); za to si však Spolek nárokuje právo ve sporech svých členů se zahraničními státy rozsáhlé intervenční právo (čl. 50). Rozhodování o míru a válce je třeba schválit dvoutřetinovou většinou, aby nebylo v moci menších států nutit velké státy k míru nebo k válce. Spolkové zřízení vojenské je upraveno spolkovými usneseními z let 1821, 1822 a 1855. Stálého vojska v míru spolek nemá, členové jsou však povinni udržovat jistý presenční stav.

Ve válce se spolkové vojsko skládá z kontingentů jednotlivých států na základě počtu obyvatelstva dle matriky (poslední z r. 1860). Celkem čítá 10 vojenských sborů : 3 rakouské, 3 pruské, 1 bavorský, ostatní složené z rozličných kontingentů. V čela vojska užší spolková rada volí vrchního polního velitele, který je podřízený a odpovědný jedině spolkovému sněmu. Mimoto byly zřízeny spolkové pevnosti (bez ujmy územní suverenity dotyčných zemí) : Mohuč, Luxemburg, Landau, od r. 1841 též Ulm a Rastatt. Spolek je odkázán na příspěvky svých členů na základě počtu obyvatelstva dle téže matriky, která platí pro vojenské účely. Za tímto účelem byla zřízena pokladna spolkové kanceláře, do které každý ze 17 hlasů užší rady dle potřeby přispívá 2000 zlatými.

5. Působení na vnitřní život států.
Spolek udržuje také »vnitřní bezpečnost Německa. Tím se rozumí především bezpečnost Spolku samotného, zachování míru mezi jeho členy. Výjimečně náleží Spolku právo také zabezpečovat pokoj a pořádek uvnitř jednotlivých států, samo o sobě svrchovaných; Spolek smí zakročit teprve na žádost ohrožené vlády při vzpouře poddaných nebo při nebezpečných hnutích v několika státech (čl. 26-28).

Za účelem obecného blaha Německa se členové Spolku musí spolu dohodnout na zásadách obchodu a plavby (čl. 19.), a dle vhodnosti domlouvat o souhlas v opatřeních obecně prospěšných (čl. 64. a 65), ke kterým je třeba jednohlasného usnesení, což je stejné jako liberum veto jednotlivého státu. Rovněž k závaznému snesení o věcech, které se dotýkají některého člena jako samostatného státu, kromě vlastního poměru spolkového (iura singulorum), je třeba vždy svolení účastníka, neboť nezávislost států, zaručená spolkovou ústavou, všeobecně vylučuje vliv na jejich vnitřní správu (čl. 53).
Wilhelm von Royal, generálporučík a velitel XXXXII. sboru, (Krym 1942)
Michal Jan Lev z Rožmitálu, pán z Rožmitálu, (Čechy 1526-1527)
Enrico de Candia Pescatore, hrabě z Malty, admirál a direktor Republiky Janov (Byzanc 1214-1217)
Čeněk z Vartemberka, pán z Veselí a Vartemberka, rytíř Dračího řádu, nejvyšší purkrabí a královský maršálek, (Husitské války 1424-1426)
William Royal, admirál britského Královského námořnictva (Trafalgar 1805)
Louis Alexander Berthier, divizní generál a náčelník štábu Armée d´Italie, (Itálie 1796)

Uživatelský avatar
Marmont
Major
Major
Příspěvky: 2373
Registrován: 18 led 2008, 22:37
Bydliště: Znojmo
Kontaktovat uživatele:

Re: Spolkový sněm

Příspěvek od Marmont » 21 lis 2010, 13:31

Rád bych zde, na půdě říšského spolku vyzval pruského krále i rakouského císaře k upuštění od vojenského přepadení dvou severoněmeckých vévodství. Jsem si jist, že Vídeňská vláda se včas odkloní od neštastného politického směru jenž nastínili její předchůdci a podpoří mou mírovou iniciativu...

Uživatelský avatar
Royal
Plukovník
Plukovník
Příspěvky: 7148
Registrován: 10 říj 2007, 18:31
Bydliště: Jičín

Re: Spolkový sněm

Příspěvek od Royal » 21 lis 2010, 14:17

Obrázek

Dovoluji si zde, na půdě Bundestagu, ctěné přítomné upozornit na skutečnost, že 16. listopadu 1863 uplatnil nástupnické práve ve Šlesviku a Holštýně vévoda Fridrich Augustenberg a současně se nechal prohlásit vládcem obou zálabských provincií.
Tím ovšem nastalo dle právního výkladu dvojvládí, které narušuje územní celistvost Německého spolku či Dánského království, případně obou zemí současně. Přesto přijímám kandidaturu Fridricha Augustenberga sympaticky a vyjadřuji mu jméném velkovévodství Hessen-Darmstadt plnou diplomatickou podporu.

Ludvík III., velkovévoda Hessenský
Wilhelm von Royal, generálporučík a velitel XXXXII. sboru, (Krym 1942)
Michal Jan Lev z Rožmitálu, pán z Rožmitálu, (Čechy 1526-1527)
Enrico de Candia Pescatore, hrabě z Malty, admirál a direktor Republiky Janov (Byzanc 1214-1217)
Čeněk z Vartemberka, pán z Veselí a Vartemberka, rytíř Dračího řádu, nejvyšší purkrabí a královský maršálek, (Husitské války 1424-1426)
William Royal, admirál britského Královského námořnictva (Trafalgar 1805)
Louis Alexander Berthier, divizní generál a náčelník štábu Armée d´Italie, (Itálie 1796)

Uživatelský avatar
Vals
23. Armádní Generál
23. Armádní Generál
Příspěvky: 8944
Registrován: 21 led 2006, 21:42
Bydliště: Nixon's back!

Re: Spolkový sněm

Příspěvek od Vals » 22 lis 2010, 14:35

Názorem Rakouska je, že Dánsko nemá právo anektovat německé území Šlesvicka a Holštýnska. V tomto aktu je potřeba Dánsku zabránit, nicméně je otázkou další debaty jakým způsobem to má být provedeno. Nová rakouská zahraniční politika není již zcela přesvědčena o správnosti dřívějšího úzu dvoustranné akce Pruska a Rakouska. Přesto však je oficiálním názorem Rakouska, že Šlesvicko a Holštýnsko jsou součástí německého spolku a jakožto integrální německé země je nelze z tohoto svazku všeho němectví vyjmout a nechat anektovat Dánskem.

Uživatelský avatar
Marmont
Major
Major
Příspěvky: 2373
Registrován: 18 led 2008, 22:37
Bydliště: Znojmo
Kontaktovat uživatele:

Re: Spolkový sněm

Příspěvek od Marmont » 22 lis 2010, 14:52

Jediným výsledkem vojenského zásahu v otázce Šlesvicka a Holštýnska by byla opětovná anexte těchto území, jen pod jinou vlajkou. Nedá se než souhlasit s posledním vyjádřením rakouského vyslance, který velice přesně vystihl nálady panující v bavorských vládních kruzích i na samotném kancléřství. Navrhuji, aby vybraný diplomatický sbor německého spolku pozval na zdejší zasedání rovněž dánského vyslance a navrhl mu kompromis přibližně následujícího znění:

Dánský král ustoupí od anexe Šlisvicka a Holštýnska, bude však v těchto zemích vládnout z titulu Vévoda Šlesvický a Holštýnský jako konstituční monarcha. V zemích budou utvořeny národní parlamenty němců, které budou zároveň vysílat své zástupce i sem, na jednání říšského spolku.Pokud by byla takto velkorysá nabídka odmítnuta, je bavorský královský kancléř ochoten přistoupit k silovému nátlaku, ovšem za účasti všech významných členů našeho společenství, jedině to může být garantem skutečného osvobození těchto zemí...

Uživatelský avatar
Patton
Major
Major
Příspěvky: 2248
Registrován: 30 led 2006, 17:18
Kontaktovat uživatele:

Re: Spolkový sněm

Příspěvek od Patton » 22 lis 2010, 17:37

Hannoversko pozaduje, aby se Dansko vzdalo naroku na Slesvicko a Holstynsko.
(\ /)
(O.o)
(> <)
This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination

Uživatelský avatar
von Pecka
Rotmistr
Rotmistr
Příspěvky: 163
Registrován: 09 lis 2010, 10:41
Kontaktovat uživatele:

Re: Spolkový sněm

Příspěvek od von Pecka » 22 lis 2010, 18:28

Pruský kancléř zdraví spolkový sněm!

Byl jsem požádán, abych se vyjadřoval stručně, tedy

1) Prusko nemá v úmyslu sjednocovat Německo ohněm a mečem. Všechna tvrzení tohoto typu jsou mylná a vycházejí z jiného poměru sil a společenského povědomí. Dále prohlašuji, že Otto von Bismarck nemá žádnou potřebu hrát si na nekompromisního, popř. železného kancléře. Kompromisy jsem vždy preferoval před hrubou silou.

2) Pruská vláda nemá v tuto chvíli definitivní právní názor na otázku Šlesvicka a Holštýnska. Náš právní názor momentálně sjednocujeme s ostatními zeměmi Německého spolku. Jakékoli zvěsti o možná nadcházející válce mezi Pruskem a Dánskem jsou v tuto chvíli neopodstatněné.
Otto von Bismarck und Pecka, kancléř Pruského království

Vím, co mi chceš říct. Miluj bližního svého. A víš, co já Ti na to, Maruško, řeknu? Blbce ze mě nikdo dělat nebude!

Z pohádky Anděl Páně

Uživatelský avatar
Vals
23. Armádní Generál
23. Armádní Generál
Příspěvky: 8944
Registrován: 21 led 2006, 21:42
Bydliště: Nixon's back!

Re: Spolkový sněm

Příspěvek od Vals » 22 lis 2010, 22:41

Zdá se, že všichni máme smířlivý postoj. Je však na místě otázka: je skutečně bezzubý smířlivý postoj ten správný? Není smířlivý postoj ústící v měsíce nerozhodných debat to s čím dánský král počítá od počátku? Ačkoliv se jen nerad ujímám role jestřába, soudím, že je zcela na místě uznat vojenskou intervenci za otevřenou možnost. Ba dokonce za možnost pravděpodobnou, pokud dánský král nepřehodnotí své kroky porušující smlouvy i německou pospolitost.

Rakousko tímto vyslovuje svou podporu mírovému procesu, avšak v případě, že tento proces bude neúspěšný, pak rovněž vyslovuje odhodlání chránit Němce v Holštýnsku a Šlesvicku i silou.

Uživatelský avatar
Patton
Major
Major
Příspěvky: 2248
Registrován: 30 led 2006, 17:18
Kontaktovat uživatele:

Re: Spolkový sněm

Příspěvek od Patton » 22 lis 2010, 22:51

Uprimne si myslim, ze je potreba Dansku jasne ukazat, ze obsazeni Slesvicka a Holstynska je naprosto neprijatelna.Slesvicko a Holstynsko by melo byt zbaveno nadvlady Danska.At uz prime nebo personalni unie.Pokud Dansko nebude s timto souhlasit navrhuji, aby se proti Dansku klidne spolecne postupovalo vojensky.Nemecky narod se preci nemuze nechat utlacovat od narodu ostatnich!
(\ /)
(O.o)
(> <)
This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination

Uživatelský avatar
von Pecka
Rotmistr
Rotmistr
Příspěvky: 163
Registrován: 09 lis 2010, 10:41
Kontaktovat uživatele:

Re: Spolkový sněm

Příspěvek od von Pecka » 23 lis 2010, 18:42

Chtěl bych poprosit Holštýnského velvyslance při tomto sněmu o vysvětlení situace v Holštýnsku.
Otto von Bismarck und Pecka, kancléř Pruského království

Vím, co mi chceš říct. Miluj bližního svého. A víš, co já Ti na to, Maruško, řeknu? Blbce ze mě nikdo dělat nebude!

Z pohádky Anděl Páně

Uživatelský avatar
Royal
Plukovník
Plukovník
Příspěvky: 7148
Registrován: 10 říj 2007, 18:31
Bydliště: Jičín

Re: Spolkový sněm

Příspěvek od Royal » 23 lis 2010, 19:20

Obrázek

Zastáváme stále neměnné stanovisko. Frederik VII. byl posledním dánským králem v mužské linii. Na obě vévodství byl uplatňován sálský zákon, avšak nikoliv na Dánsko samotné. Král Christian IX. potvrzením základního zákona - dánské ústavy - včlenil Šlesvicko do svazku Velkého Dánska, čímž jednoznačně porušil Londýnský protokol z roku 1852. Žádám zde přítomné zástupce států Německého spolku, aby schválili a podpořili kandidaturu Fridricha VIII., vévody z Augustenburgu, jako vládce obou zálabských provincií. Jedině tak bude možné vytrhnout obě země ze svazku Dánské koruny a později sjednotit s Německem.
Wilhelm von Royal, generálporučík a velitel XXXXII. sboru, (Krym 1942)
Michal Jan Lev z Rožmitálu, pán z Rožmitálu, (Čechy 1526-1527)
Enrico de Candia Pescatore, hrabě z Malty, admirál a direktor Republiky Janov (Byzanc 1214-1217)
Čeněk z Vartemberka, pán z Veselí a Vartemberka, rytíř Dračího řádu, nejvyšší purkrabí a královský maršálek, (Husitské války 1424-1426)
William Royal, admirál britského Královského námořnictva (Trafalgar 1805)
Louis Alexander Berthier, divizní generál a náčelník štábu Armée d´Italie, (Itálie 1796)

Uživatelský avatar
von Pecka
Rotmistr
Rotmistr
Příspěvky: 163
Registrován: 09 lis 2010, 10:41
Kontaktovat uživatele:

Re: Spolkový sněm

Příspěvek od von Pecka » 23 lis 2010, 21:57

Royal píše: Zastáváme stále neměnné stanovisko. Frederik VII. byl posledním dánským králem v mužské linii. Na obě vévodství byl uplatňován sálský zákon, avšak nikoliv na Dánsko samotné. Král Christian IX. potvrzením základního zákona - dánské ústavy - včlenil Šlesvicko do svazku Velkého Dánska, čímž jednoznačně porušil Londýnský protokol z roku 1852. Žádám zde přítomné zástupce států Německého spolku, aby schválili a podpořili kandidaturu Fridricha VIII., vévody z Augustenburgu, jako vládce obou zálabských provincií. Jedině tak bude možné vytrhnout obě země ze svazku Dánské koruny a později sjednotit s Německem.
Překvapujete mě, pane Velvyslanče, myslel jsem, že pracujete pro toho Šlesvicko-Holštýnského vévodu, který je v tomto čase Dánským králem....
Otto von Bismarck und Pecka, kancléř Pruského království

Vím, co mi chceš říct. Miluj bližního svého. A víš, co já Ti na to, Maruško, řeknu? Blbce ze mě nikdo dělat nebude!

Z pohádky Anděl Páně

Uživatelský avatar
Princ Evžen Savojský
Osobní Strážce Obří Chobotnice
Osobní Strážce Obří Chobotnice
Příspěvky: 3438
Registrován: 10 dub 2006, 07:27
Bydliště: Hundred Acre Wood
Kontaktovat uživatele:

Re: Spolkový sněm

Příspěvek od Princ Evžen Savojský » 23 lis 2010, 22:06

Sasko rozhodně podporuje Fridricha VIII., vévodu z Augustenburgu jako vládce Šlesvicka-Holštýnska.
Jan Havran z Trojvlčí, nejvyšší kapitán Šerých plášťů.
Obrázek

generalisimus
Kapitán
Kapitán
Příspěvky: 1774
Registrován: 30 črc 2006, 13:10
Kontaktovat uživatele:

Re: Spolkový sněm

Příspěvek od generalisimus » 23 lis 2010, 22:24

Wurtemberg rovněž stojí za vévodou z Augustenburgu.
Arzael Uthor,Vrchní kapitán Šerých plášťů království terenijského

Uživatelský avatar
Royal
Plukovník
Plukovník
Příspěvky: 7148
Registrován: 10 říj 2007, 18:31
Bydliště: Jičín

Re: Spolkový sněm

Příspěvek od Royal » 24 lis 2010, 05:10

von Pecka píše:Překvapujete mě, pane Velvyslanče, myslel jsem, že pracujete pro toho Šlesvicko-Holštýnského vévodu, který je v tomto čase Dánským králem....
Máte to asi nějak popletené, pane vyslanče ...

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kristi%C3%A1n_IX.
Wilhelm von Royal, generálporučík a velitel XXXXII. sboru, (Krym 1942)
Michal Jan Lev z Rožmitálu, pán z Rožmitálu, (Čechy 1526-1527)
Enrico de Candia Pescatore, hrabě z Malty, admirál a direktor Republiky Janov (Byzanc 1214-1217)
Čeněk z Vartemberka, pán z Veselí a Vartemberka, rytíř Dračího řádu, nejvyšší purkrabí a královský maršálek, (Husitské války 1424-1426)
William Royal, admirál britského Královského námořnictva (Trafalgar 1805)
Louis Alexander Berthier, divizní generál a náčelník štábu Armée d´Italie, (Itálie 1796)

Uživatelský avatar
von Pecka
Rotmistr
Rotmistr
Příspěvky: 163
Registrován: 09 lis 2010, 10:41
Kontaktovat uživatele:

Re: Spolkový sněm

Příspěvek od von Pecka » 24 lis 2010, 09:37

Máte to asi nějak popletené, pane vyslanče ...

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kristi%C3%A1n_IX.[/quote]

Mě se to jeví, že ta stránka neexistuje. Kdo vlastně vládl v Holštýnsku před Dánskou anexí? Myslel jsem, že Dánský král, protože bylo v personální unii s Dánskem. Překvapuje mě, že by v takovém případě neměl vevyslance u Sněmu....
Otto von Bismarck und Pecka, kancléř Pruského království

Vím, co mi chceš říct. Miluj bližního svého. A víš, co já Ti na to, Maruško, řeknu? Blbce ze mě nikdo dělat nebude!

Z pohádky Anděl Páně

Uživatelský avatar
Royal
Plukovník
Plukovník
Příspěvky: 7148
Registrován: 10 říj 2007, 18:31
Bydliště: Jičín

Re: Spolkový sněm

Příspěvek od Royal » 24 lis 2010, 09:48

von Pecka píše:Kdo vlastně vládl v Holštýnsku před Dánskou anexí? Myslel jsem, že Dánský král, protože bylo v personální unii s Dánskem. Překvapuje mě, že by v takovém případě neměl vevyslance u Sněmu....
Dánský král měl zástupce v Bundestagu. Předpokládajte nyní, že
a) se v důsledku agresivní rétoriky některých států, především Hannoverska, odmítá zasedání Bundestagu zůčastnit.
b) anexí obou provincií dánský král obě provincie de facto vyňal z právní, vojesnké a politické působnosti
Německého spolku
Wilhelm von Royal, generálporučík a velitel XXXXII. sboru, (Krym 1942)
Michal Jan Lev z Rožmitálu, pán z Rožmitálu, (Čechy 1526-1527)
Enrico de Candia Pescatore, hrabě z Malty, admirál a direktor Republiky Janov (Byzanc 1214-1217)
Čeněk z Vartemberka, pán z Veselí a Vartemberka, rytíř Dračího řádu, nejvyšší purkrabí a královský maršálek, (Husitské války 1424-1426)
William Royal, admirál britského Královského námořnictva (Trafalgar 1805)
Louis Alexander Berthier, divizní generál a náčelník štábu Armée d´Italie, (Itálie 1796)

Uživatelský avatar
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: Spolkový sněm

Příspěvek od Lajgor » 24 lis 2010, 15:35

Obrázek

Dáská odpověď Spolkovému sněmu

Vydání dánské ústavy mělo pouze usnadnit legislativní proces vlády nad územími pod svrchovaností Kristiána IX. Dánsko se rozhodně ohrazuje, že její vydání se rovná aktu agrese tj. anexe obou vévodství.

Král Dánska jako vévoda Holštýnský se ohrazuje vůči postoji některých partnerů v Německém spolku - působnost ústavy v Holštýnsku je nulová a má dopad pouze na Šlesvicko a postavení Holštýnska se tak vůbec nemění. Personální unie mezi Dánskem a Holštýnskem tak nebyla a nebude nijak narušena. Na území Holštýnska není žádná dánská vojenská přítomnost, ale pouze holštýnská!

Král Dánska jako vévoda Šlesvický upozorňje, že zde došlo ke špatnému výkladu vydání ústavního aktu v Dánsku. Pokud to bude nutné vévoda Šlesvicku tj. Kristián vydá ústavu podobného znění a to pouze pro Šlesvicko. Personální unie nadále tedy trvá. Vévodství pouze nemělo moderní ústavu a bylo nutné ji zde vydat.

Vévoda šlesvický a holštýnský Kristián prohlašuje, že vláda Fridricha VIII., vévody z Augustenburgu není zástupcem ani jednoho z vévodství.


Adresná odpověď přátelům a partnerům z Německého spolku

Rakouské císařství: Vals (předsedající Německému spolku)
- naše strana má rovněž snahu vyřešit tuto situaci mírově. Vojenská uskupení na hranicích Holštýnska-jehož se tato krize ani netýká nás rmoutí. Vévoda Kristián je připraven vyřešit tuto situaci diplomatickou cestou.

Pruské království: von Pecka
- pruská slova o míru vévodu Kristiána velice těší, ačkoliv velmi silná pruská vojenská přítomnost na hranicích s Holštýnskem tato tvrzení oslabuje. Vévoda Kristián je připraven řešit situaci mírově. Pokud budou práva vévody Kristiána porušena je připraven je hájit.

Württemberg: Generalisimus
- vévoda Kristián se nevzdá ani jednoho z vévodství. Hesenský návrh vévodu rmoutí, ale nezbývá mu nic jiného než se vůči němu ostře ohradit. Velice šlesvicko-holštýnského vévodu mrzí, že würtenbergská vláda podporuje Fridricha VIII., vévodu z Augustenburgu.

Hannover: Patton
- Postoj Hannoverské vlády nás velice překvapuje. Silové řešení situaci nevyřeší. Až bude Hannoversko napadeno jak mu přijde vhod, až mu králosko-vévodské oddíly přijdou na pomoc. Vévoda Kristián se svých vévodství nevzdá.

Bavorsko: Marmont
- Bavorský návrh vévodovi Kristiánovi připadá velice rozumný. Je třeba nejdříve jednat než řinčet zbraněmi. Bavorský král má za tento postoj náš obdiv a úctu.

Sasko: Princ Evžen Savojský
- Rozhodná podpora Fridricha VIII., vévody z Augustenburgu od Saska vévoudu Kristiána samozřejmě mrzí. Podpora jakých koliv revolučních nálad může být nebezpečná všem. Přesto vévoda šlesvický a holštýnský Kristián z boží milosti a lidu král dánský prohlašuje, že naše vztahy vůči Sasku zůstávají nadále otevřené a srdečné.


Všem bratrům v Německém spolku: Kristián, král dánský, vévoda šlesvický a holštýnský - s tohoto titulu člen Německého spolku prohlašuje, že je ochoten dohodnout se na oboustranně prospěšném kompromisu.
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek

Uživatelský avatar
Vals
23. Armádní Generál
23. Armádní Generál
Příspěvky: 8944
Registrován: 21 led 2006, 21:42
Bydliště: Nixon's back!

Re: Spolkový sněm

Příspěvek od Vals » 24 lis 2010, 18:34

Zdá se mi to, nebo se Dánský král pokouší hrát o čas slovními kličkami? Na území Holštýnska je celý dánský armádní sbor. A řeči o tom, že anektovat vlastně chcete jen jediný z nich, snad ani nemůžete myslet vážně. Principy Spolku vám zakazují anektovat kterýkoli z nich, lhostejno jestli jeden, druhý nebo oba dva najednou. V obou zemích již není dle platných nástupnických zákonů Dánský král nástupcem, tím je vévoda z Augustenburgu.

Co Rakousko požaduje je:
Dánské uznání nástupnických práv obou dvou zemí znamenající nástup právoplatného vévody.
Stažení svých armád za své hranice.
Garance hranic obou dvou vévodství v současném stavu.

Uživatelský avatar
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: Spolkový sněm

Příspěvek od Lajgor » 24 lis 2010, 19:43

Vals píše:Co Rakousko požaduje je:


Poloha armádního sboru je sporná jeliož na mapě není vyznačena řeka Aider- z toho důvodu považuji polohu sboru v Šlesvicku.

Právoplatný vévoda je vévoda Kristián o tom nemůže být sporu.

Stažení armád je pouhá otázka času než nad nimi nabudu velení.

s garancemi hranic souhlasíme jelikož personální unie dosud trvá. Pokud jde o účinnost ústavy - byla pouze špatně vyložena a Dánsko je ochotno o tomto problému jednat. Ohledně platných zákonů, kdyby ústava vstoupila v platnost došlo by k porušení práv pouze Šlesvického vévodství nikoliv holštýnského - detronizace by pak připadala v úvahu pouze zde.

ŽÁDNÁ ANEXE - ze strany Dánska neproběhla.
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek

Zamčeno

Zpět na „Německo 1866“